logoОбявяване на ГФО


Изготвянето на Годишен финансов отчет (ГФО) и публикуването му в Търговския регистър е задължение на голяма част от фирмите, регистрирани в България. Всички икономически структури са задължени да поддържат изрядна счетоводна отчетност и с малки изключения да обявяват резултатите от годишния баланс в системата на ТР или да ги публикуват в определени икономически издания или интернет страници.

 

Кои от фирмите подлежат на задължително обявяване на финансовите си отчети?

 

По правило фирмите, вписани в Търговския регистър подлежат на задължението да обявяват там и своите отчети за предходната финансова година. Това задължение е в сила за всички видове капиталови дружества, а също и за обществените структури с нестопанска цел. Изключение са единствено фирмите с правен статут Едноличен търговец и то не всички – за някои от тях задължението важи с пълна сила. Фирмите ЕТ, освободени от задължението да обявяват финансовия си баланс трябва да отговарят на най-малко две следните условия:

 

 • Балансовата стойност на активите им не бива да надхвърля 1.5 млн. лева към 31-ви декември на предходната отчетна година;
 • Чистият приход от търговски операции в рамките на изтеклата година да не превишава 2.5 млн. лева.
 • Броят на наетите служители през разглеждания период да е средно до 50 души.

 

Задължението за публикуване на ГФО е в сила и за компаниите без дейност през изтеклата финансова година. Сроковете по тази процедура са регламентирани от Закона за счетоводството и са различни за различните структури. Така например, едноличните търговци публикуват ГФО  до 31 май на следваща календарна година, ограничено отговорните дружества – до 30 юни, а всички останали търговци – до края на месец юли на същия период.

 

Кой е отговорен за изготвянето на ГФО?   

 

Финансовите отчети за изтеклата календарна година не могат да бъдат изготвени от собствениците на предприятията. Те се правят от собствен счетоводен отдел или счетоводна кантора, като за фирмите, подлежащи на независим финансов одит е в сила задължението същите да бъдат проверени от лицензиран одитор преди да бъдат обявени в ТР. Това са:

 

 • Акционерни и командитни дружества с акции;
 • Дружества, емитиращи ценни книжа на стоковата борса;
 • Дружества със специфичен предмет на дейност - застрахователни компании, кредитни институции, фондове за социално осигуряване, инвестиционни дружества и др.;
 • Всички фирми, неподлежащи на облекчена финансова отчетност;
 • Юридически лица с нестопанска цел, чиято балансова стойност на активите надхвърля 1 млн. лева, размерът на печалбата от търговски операции надвишава 2 млн. лева и сумата от финансиранията (включително неусвоените) надвишава 1 млн. лева.

 

Как се публикува ГФО?

 

Възможностите за публикуване на ГФО са две – на място в клон на Търговския регистър с подаване на заявление Г2 или по електронен път, като за целта е нужен електронен подпис. Държавната такса за тази процедура е 40 лв при подаване на място и 20 лв при електронно подаване на заявлението.

 

Лицата, ангажирани с тази дейност са:

 

 • Управител;
 • Съставител – с нотариално заверено пълномощно;
 • Доверено лице (адвокат) с обикновено пълномощно.

 

Заявлението, с което се публикува ГФО следва да бъде придружено от допълнителни документи, спрямо правния статут на фирмата, като: протокол от Общото събрание, на което е приет отчета, протокол на едноличния собственик при едноличните дружества, както и от декларация за действителност на заявените обстоятелства и документ за платена държавна такса. Когато документите се входират от пълномощник се прилага и декларация, потвърждаваща, че документите произхождат от подписалите се в тях лица. В този случай се представя и пълномощното.