logoРегистрация на всички видове фирми


Основна дейност на ФИРМА БГ е регистрирането на фирми, независимо от правната им форма, както и откриването на клонове на чуждестранни компании в нашата страна. Важна част от работата на нашата кантора е предоставянето на юридически и финансови консултации, които целят да помогнат за избора на най-подходящата правна форма на структурата, както и за нейната финансова политика. Консултациите със специалист са разработени така, че да покрият нуждите на абсолютно всеки клиент.

 

В какво се състои нашата дейност при регистрирането на фирми?

 

Каквато и да е правната форма на вашата фирма, ние ви предлагаме една комплексна услуга, покриваща всички аспекти от вписването на структурата в ТР към Агенция по вписванията, в това число подготовка на необходимите документи и фактически действия по регистрацията, като:

 

 • Подготовка на дружествени договори и учредителни актове;
 • Откриване на набирателни и разплащателни банкови сметки;
 • Подаване на заявления до НАП за номера и регистрации;
 • Осигуряване на седалище на дружеството;
 • Запазване име на фирмата и регистриране на същото;
 • Обработка на фирмени документи за международни компании и фирми опериращи извън страната с превеждане на съответния език;
 • Получаване на актуално състояние – със заверка на превод и апостил за чуждестранни търговци и български фирми, участващи на международните пазари;
 • Представляване пред нотариус при нужда от нотариални заверки.

 

Важна част от същата комплексна услуга е регистрирането на търговски марки, както и изготвянето на фирмени сайтове и отличителни знаци на отделните компании. В ценовия пакет са включени също изработване на визитни картички и фирмен печат при желание от страна на клиента.

Фирмите, подлежащи на вписване у нас могат да имат различна правна форма.  Юридическият статут на една фирма се определя на база нейната дейност, брой на собствениците, наличие на акционери и най-вече спрямо желанието на нашите клиенти. Консултацията с експерт цели именно това - да се избере статутът, който е най-подходящ за всяка отделна структура.

 

Кои са видовете фирми, опериращи в страната и какви са техните особености?

 

За да ви помогнем да изберете правния статут на вашата структура, тук ще посочим видовете фирми, подлежащи на регистриране в нашата страна, както и характерните особености за всяка от тях. Това са:

 

Персонални дружества

 

Те биват събирателни и командитни. Характерно при тях е, че няма ограничения за размера на капитала, липсва управителен орган, а отговорността на съдружниците е неограничена и солидарна.

 

Капиталови дружества

 

Особеното при тях е задължението за минимален капитал, както и условие за наличие на управителен орган. Отговорността на съдружници и управител в тях е ограничена в рамките на дружествения капитал, без същите да отговарят с личното си имущество. Капиталови дружества са:

 • Дружества с ограничена отговорност ЕООД/ООД;
 • Акционерни дружества;
 • Акционерни командитни дружества.

 

Събирателни дружества

 

Типично за този тип дружества е, че при тях капиталът се образува от вноските на съдружниците – парични или непарични, като целта е привличане на нови съдружници с цел увеличаване на дружественият капитал. Друг метод за финансов ръст при този вид структури са капитализиране на част от печалбата и натрупване на резерви с цел тяхното капитализиране. Намаляването на дружествения капитал е вследствие оттегляне на съдружник или на фирмени загуби. Учредители на събирателни дружества могат да бъдат физически и юридически лица, като тяхната отговорност е неограничена и солидарна.

 

Командитни дружества

 

Учредява се между най-малко две лица с договор за извършване на търговски операции под обща фирма. При тази правна форма един или повече от съдружниците са неограничено и по равно отговорни за дружествените задължения, докато останалите носят отговорност в рамките на уговорената вноска. Основният капитал на този тип дружества се формира от вноските на всички съдружници, но управленческите и представителни функции са поверени на тези с неограничена отговорност.

 

Дружества с ограничена отговорност ООД

 

Учредяват се от най-малко двама съдружници, като капиталът се формира от вноските на всеки от тях, които могат да бъдат равни или в различен размер. Отговорността на всеки от съдружниците в този тип дружества се ограничава до размера на дяловете в капитала. Правата върху печалбата се формират отново на база дяловата вноска в капитала.

 

Еднолични дружества с ограничена отговорност ЕООД

Създават се с учредителен акт на едноличния собственик на капитала, който може да бъде пълнолетно физическо или юридическо лице.

 

Акционерни дружества

 

Учредяването се извършва от едно или повече физически или юридически лица, а дружественият капитал е разделен на акции. При този тип дружества има изискване за минимален капитал от 50 000 лв, а отговорността към кредиторите е в рамките на фирменото имущество.

 

Еднолични акционерни дружества

 

Учредяват се от едно физически или юридически лица, които са и собственици на дружествения капитал. Управлението се осъществява по едностепенна или двустепенна система, като управителен орган могат да бъдат както следва:

 

 • Общо събрание на акционерите и борда на директорите;
 • Надзорен и управителен съвет.

 

При този тип дружества, собственикът на капитала решава въпросите, които са от компетенцията на общото събрание. Акциите могат да бъдат поименни, на преносител и привилегировани, като поименните биват налични и безналични.

 

Командитни дружества с акции

 

Учредяват се посредством договор между съдружници с ограничена и неограничена отговорност, броят на които не може да бъде по-малък от трима. За вноските на първите се издават акции, а управителен орган са общото събрание на акционерите и борда на директорите, съставен от съдружниците с неограничена отговорност. Право на глас в общото събрание имат ограничено отговорните съдружници. Има изискване за минимален размер на капитала.