logo

Регистрация на фирми ЕООД/ООД – цениУточнение:


 • Фирмите, избрали да използват абонаментни счетоводни услуги ползват отстъпка от 50 лв от цената за регистриране;
 • Визитките, включени в общата цена са едностранно отпечатани и със стандартна визия;
 • При нужда от допълнителна изработка на лого и дизайн, цената подлежи на договаряне;
 • *При изработка на фирмен уеб сайт, клиентът предоставя информация за публикуване;


Цена за регистриране на нова фирма


Може да свалите файл с предоставяните от нас услуги и техните цени тук

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯЦЕНА *** Отстъпка при сключен договор за счетоводствоОБЩО
Регистрация на ЕООД / ООД

**Остъпката се приспада от възнаграждението за счетоводно обслужване.

Промоцията важи за гр.София и Пловдив.
210 лв.-50 лв.

-20 лв. печат
140 лв.
Регистрация на ЕТ115 лв.115 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик българско ЮЛ320 лв.320 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно ФЛ346 лв.346 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно ЮЛ500 лв.500 лв.
Регистрация на адрес на управление50 лв.50 лв.
Регистрация по ДДС80 лв.80 лв.
ДРУГИ УСЛУГИ
Заличаване на ЕТ150 лв.150 лв.
Ликвидация на ЕООД/ООД /включва обявяване на покана до кредиторите/260 лв.260 лв.
Заличаване на ЕООД/ООД180 лв.180 лв.


*Включени хонорар и държавни такси

**Отстъпката е за сметка на таксата за счетоводни услуги

Капиталът на дружеството трябва да е най-малко 2лв.

Нотариалната такса е в размер от 6 лв за всяка заверка

За търговските дружества не се изисква процедура по данъчно регистриране. Такава се извършва по служебен път въз основа на данните от Търговския регистър.

Фирмен печат се изготвя след регистрацията, като цените за тази услуга стартират от 15 лв.

На всички фирми се предоставя безплатна счетоводна консултация преди или след вписване.

Държавните такси са добавени към цената за регистриране


Важни детайли, свързани с регистрация на фирми от типа ЕООД/ООД:


Всяко новоучредено дружество с ограничена отговорност трябва да има набирателна сметка, в която се внася дружественият капитал. Според ЗТР той не може да бъде по-малък от 2 лв. Само пълнолетни лица (над 18 години) могат да учредяват или да бъдат собственици на капиталови дружества. Същото изискване важи и при назначаването на управител, когато лицето е различно от собственик/съдружници.

Броят на собствениците на дружествения капитал определя правната форма на дружеството. При ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, докато при ООД най-малко двама съдружници с равен или различен брой капиталови дялове учредяват дружеството. При учредяване на ООД в дружествения договор се посочва и начинът на управление, както следва:

 • Заедно;
 • Поотделно;
 • Заедно и поотделно.


Името на дружеството не трябва да бъде използвано от друга фирма, вписана в Търговския регистър. За целта следва да се направи проверка в Търговския регистър или да се използва процедурата ‘’Запазване на име’’, за която се дължи държавна такса в размер на 50 лв. Името на дружеството се изписва единствено на кирилица и на латиница по изрично настояване на клиента.

В заявлението, с което се входират документите за регистрация задължително се посочват адрес на управление и седалище на дружеството. При промяна в тези обстоятелства, същата следва да се впише в ТР с отделна процедура. Задължително условие е адресът на управление на фирмата да бъде на територията на България.


Допълнителни такси:


Такси, които се заплащат допълнително са:

 • Нотариална заверка на съгласие за управление и образец от подписа на собственик/съдружници/управител – в зависимост от конкретния случай;
 • Банкови такси за откриване на набирателна сметка на дружеството;

Срокът за вписване на капиталово дружество е до 2 работни дни при коректно изготвени и подадени документи. При установени неточности, от Търговския регистър връщат документите с указния за коригиране на неточните данни. В зависимост от предмета на дейност на новоучреденото дружество и размера на облагаемия оборот, може да се наложи регистрация по ЗДДС. Фирма БГ има готовност да се заеме незабавно и с тази процедура.


Регистрация фирма – специализирана комплексна услуга


ФИРМА БГ има дългогодишен опит в процедурата, позната като ‘’Регистрация на фирма’’, като тук говорим за всички видове стопански структури, независимо от техния правен статут, включително вписване на фирми, възнамеряващи да оперират на международните пазари. Макар и поставени в една обща рамка, създаването на фирми с регламентирани от закона права и задължения не е лесна задача.


Всяка структура, в зависимост от юридическия си статут се вписва в Търговския регистър по различен начин и по-конкретно чрез изпълнение на посочените в закона стъпки и процедури. Самите документи, необходими за регистриране на фирма са различни, а тяхното изготвяне е свързано с отлично познаване на материята, с каквото може да се похвали само професионалист в областта на Търговското право.


Ние предлагаме регистрация на фирма на достъпна цена, като държим да уточним, че това е една внимателно разработена услуга, покриваща всички аспекти от строго регламентираната процедура. Използвайки термина ‘’фирма’’, ние визираме както дребните търговци, така и големите производствени предприятия и финансови институции. Отделяме специално внимание при регистрация на фирми от типа ЕТ и със същата отговорност подхождаме при регистрация на нова фирма със статут на капиталово или акционерно дружество.


Специфични особености при регистрация на ЕООД


Ние можем да ви предложим регистрация на ЕООД на много разумна цена, като в нея са включени не само нашите услуги, но и всички дължими държавни такси. Допълнително ще се наложи да доплатите само нотариална такса за заверка на подпис и банковите такси за откриване на набирателна сметка. Всички останали дейности се покриват от сумата, която заплащате за комплексна услуга.


При регистриране на ЕООД има едно ключово условие – вие трябва да желаете да бъдете едноличен собственик на своята фирма. Разбира се, винаги съществува възможност да се регистрирате като едноличен търговец, като при това процедурата е значително по-проста и евтина, но при този вид фирми съществува едно съществено неудобство – вие, като собственик носите отговорност с цялото си имущество – лично и фирмено. При едноличните търговски дружества, финансовата отговорност се ограничава само до размера на дружествения капитал.


За регистрация на фирма ЕООД е необходим учредителен акт, подписан от едноличния собственик, който обикновено се явява и управител на дружеството. В него се съдържат основните данни за фирмата – име, седалище и адрес на управление, лични данни и адресна регистрация на собственика, предмет на дейност и размер на капитала. Изискуемите документи за регистрация на ЕООД се подготвят изцяло от нашия екип, включително заявлението, с което те се входират в системата на Търговския регистър. При желание от ваша страна, можем да подадем заявка за регистрация по електронен път, с което ще ви спестим ценни средства и време.


Законови изисквания при регистрация на ООД


Можем да ви съдействаме за регистрация на ООД на цена, която напълно ще отговори на вашите изисквания. Професионалната намеса на специалист, запознат с процедурите по учредяване на този вид капиталови дружества е от ключово значение за успешното реализиране на вписването. Предвид големия брой стъпки и сложността на необходимите документи, ви съветваме да не подхождате безотговорно към тази задача.


Основно изискване за регистриране на ООД е наличието на поне двама вносители на дружествения капитал. Няма изискване дяловите вноски на съдружниците да бъдат еднакви, но от размера на капиталовото участие на всеки от тях зависи в каква степен те ще участват в управлението на дружеството и какъв ще бъде размерът на дивидентите, които им се полагат по право.


Дружество с ограничена отговорност се учредява с решение, взето на Общото събрание на съдружниците, от което се изготвя протокол, съдържащ дневния ред и взетите на него решения. На събранието се подписва и дружествен договор, както и съгласие за приемане на управление, когато един или повече съдружници поемат функцията управител. Решението за назначаване на управител, когато той е външно лице отново се взема със съгласието на собствениците на капитала.

За регистрация на ООД е необходимо откриване на набирателна сметка на дружеството, в която се внася дружественият капитал. Минималният размер на капитала по закон е 2 лв, а когато е по-висок, се внася най-малко 70% от неговата стойност. Платежното нареждане, с което се внася капитала се добавя към останалите документи, с които фирмата се вписва в Търговския регистър. Тук отново е налице възможност за подаване на документите по електронен път, при което таксата отново се намалява наполовина.


Регистрация на ЕТ – документи и процедури


Процедурата по регистрация на фирма ЕТ е изключително проста, но въпреки това е възможно да възникнат обстоятелства, които да забавят и затруднят вписването. Ние извършваме регистриране на ЕТ на цена, която е много по-ниска, отколкото предполагате, затова ви съветваме да не се впускате в авантюра, която може да постави стартирането на вашата търговска дейност в много неизгодна позиция.


Документите, необходими за вписването са:

 • Заявление образец А1 за вписване на обстоятелствата на ЕТ;
 • Декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон за липса на забрана за упражняване на търговска дейност;
 • Декларация по чл. 57, ал. 4 Търговския закон – допълва предходната и може да не бъде изискана;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, ЗТР – за истинността на заявените обстоятелства;
 • Нотариално заверен образец от подписа (спесимен).


За регистрация на ЕТ е необходимо заявителят на вписването да е самият търговец. Той трябва да отговаря на посочените в Закона изисквания, а именно да бъде пълнолетно лице, да не е обявен или в производство по обявяване в несъстоятелност, да е с постоянен адрес в България и да няма сериозни психични заболявания. Името на фирмата трябва да съдържа трите имена на търговеца без съкращения и да не се използва от вече вписана фирма. За регистрация на фирма ви е нужна само добра бизнес идея и доверен партньор, на който винаги можете да разчитате.
arrowЗадължени ли сме да представяме Удостоверение за актуално състояние?


arrow Регистрация на фирми в България


arrow Какви права и задължения имат съдружниците в ООД/ЕООД?


arrow Процедура по публикуване на ГФО