logoРегистрация на фирма в БългарияРегистрация на фирма в България от 160 евро – бърза процедура, кратки срокове, дистанционен достъп, ниски данъци, малки разходи.Регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от физическо лице от ЕС


 • - Необходимо е копие на личната карта на лицето;
 • - Двуезичен превод на учредителните документи;
 • - Задължителна заверка на някои документи в българското посолство или от местен нотариус;

Регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от физическо лице от страна извън ЕС


 • - Необходимо е копие на паспорта на лицето;
 • - Двуезичен превод на учредителните документи;
 • - Задължителна заверка на някои документи в българското посолство или от местен нотариус;

Регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от чуждестранно юридическо лице


 • - Актуално състояние/ Извлечение от регистъра на държавата, където е регистрирано юридическото лице;
 • - Копие от учредителните документи на чуждестранното юридическо лице;
 • - Решение на представляващите юридическото лице да регистрират фирма в България;
 • - Необходимо е поставяне на апостил на чуждестранните документи;
 • - Превод и легализация в България;

Регистрация на ЕООД/ООД – минимален капитал 2 лв. (1 EUR), задължителен адрес в България, уникално име на фирмата.


Регистрация на АД/ЕАД:


 • - Минимален капитал 50 000 лв. (25 000 EUR);
 • - Поименни акции или акции на приносител;
 • - Необходимо е участието на минимум 3 лица в ръководен орган;


Предоставяме адрес за фирмата (виртуален офис), консултиране при избор на вида на фирмата, възможност за дистанционна регистрация.

Вписване на фирмата в 2-дневен срок в Търговския регистър.


След получаване на ЕИК - откриване на банкова сметка (е-банкиране), ДДС регистрация, регистрация като администратор на лични данни.

Предлагаме счетоводно и правно обслужване на Вашата фирма, продажба на дялове, прехвърляне на търговско предприятие.

Регистрация на търговско представителство – предпоставка за получаване на Виза Д и разрешение за пребиваване.Ние ще ви сътрудничим при започването на Вашия бизнес в България чрез:


 • - Изготвяне на учредителните документи в двуезична форма – български и английски език (друг език по Ваш избор);
 • - Предоставяне на адрес на територията на България;
 • - Всички необходими консултации и придружаване до банка и нотариус;
 • - Поръчка на фирмен печат;
 • - Откриване на разплащателна банкова сметка;
 • - Подаване на заявление за регистрация по ДДС;

Нашите базови цени са следните:


 • - Регистрация на фирма от физическо лице – 160 EUR;
 • - Адрес на фирмата в България – 90 EUR;
 • - Дистанционна регистрация – 100 EUR;
 • - Дистанционно откриване на банкова сметка с интернет банкиране – 150 EUR;

Нашият екип има опит в областта на:


 • - Регистрация на фирми – Дружество с ограничена отговорност, Еднолично дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество, други видове дружества по българското и европейското законодателство;
 • - Промени в обстоятелствата на фирми – прехвърляне на дялове, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала;
 • - Готови фирми, номинални услуги;
 • - Търговски представителства и клонове на чуждестранни търговци;
 • - Европейски дружества (Societas Europaea);
 • - Прехвърляне на бизнес от една държава в друга;
 • - Регистрация на фирми в други юрисдикции и офшорни зони;
 • - Проучване на фирми и Due Diligence;
 • - Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации;
 • - Откриване на банкова сметка с онлайн банкиране;
 • - Счетоводни услуги и консултации;
 • - Данъчно планиране, представителство и защита;
 • - Имиграционни услуги – разрешения за пребиваване и гражданство;
 • - Юридически услуги и консултации;
 • - Защита на интелектуалната собственост, общи условия за ползване, регистрация на търговски марки;
 • - Криейтив и уеб дизайн, SEO услуги;


Основни предимства:


 • • България е член на ЕС и НАТО;
 • • Макроикономическа и финансова стабилност:
  • - реален ръст на БВП - 1.2% (2014);
  • - инфлация, годишно изменение - -1.6% (2014);
  • - ниво на безработица - 10.6% (2014);
  • - без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR;
  • - инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции;
 • • Най-благоприятни данъци в ЕС:
  • - 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица;
  • - 10% данък върху личните доходи;
  • - 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места;
  • - 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения;
  • - възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност;
  • - 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС);
 • • Стратегическа географска локация, осигуряваща достъп до ключови пазари – Европа, ОНД, Турция, Близък Изток, Северна Африка;


Публикуване на годишен финансов отчет ГФО за 2015 г. в Търговски регистър - 60 лв. - с включени такси.