logo

Доверете се на опита...!

ЗА ФИРМА БГ


Фирма БГ е специализирана правно-счетоводна кантора, предлагаща голям брой и разнородни услуги, свързани с дейността на фирми от различен тип, както и със структури с нестопанска цел, като фондации и сдружения. На екипа на Фирма БГ можете да разчитате за регистриране на вашата фирма, независимо от правния ѝ статут. Ако искате да учредите капиталово дружество или да регистрирате Едноличен търговец, нашата кантора ще го направи по най-бързия и безпроблемен начин.


Предлагаме широк спектър от услуги, свързани с регистриране на фирми, вписване на документи и обстоятелства в Търговския регистър, защита на интелектуалната собственост, данъчно планиране, регистриране на фирми в чуждестранни юрисдикции, ДДС регистрация на фирми, откриване на фирмени банкови сметки, публикуване на ГФО, абонаментни счетоводни услуги и консултации, както и други правни и счетоводни услуги, свързани с упражняваната от търговци и юридически лица с нестопанска цел дейност.


Видове дейности


Всичко, свързано с Търговския регистър


Голяма част от нашата професионална дейност е свързана с Търговския регистър. Там се извършват вписванията на нови фирми, както и различните промени в обстоятелствата на вече съществуващи такива, като:

  • Смяна на адресна регистрация и седалище на управление;
  • Смяна на управител;
  • Преобразуване на капиталови дружества;
  • Продажба и прехвърляне на дружествени дялове;
  • Промяна в капитала;
  • Заличаване и ликвидация на дружества;
  • Изготвяне на нов дружествен договор и т.н.

Защита на интелектуалната собственост


Тази част от нашите услуги покрива голям брой процедури, свързани със защита на интелектуалната собственост, сред които:

  • Регистрация на търговски марки;
  • Защита на авторското право;
  • Регистриране на патенти, промишлени дизайни и др.

Този вид услуги налага работа с Патентното ведомство и познаване на специфичните наредби и процедури. Ние разполагаме с експерти в тази област, които ще доведат всяка операция до успешен завършек.

Данъчно планиране


Тази категория услуги включва експертната намеса на специалисти по данъчно право и счетоводители с дългогодишен опит. С нея целим да помогнем на голям брой физически лица и корпоративни клиенти да намалят своята данъчна тежест чрез законови стъпки, така че да си спестят излишните разходи. Тази част от нашите услуги цели да помогне на клиентите да управляват правилно своите лични и фирмени финанси.

Регистриране на фирми в чуждестранни юрисдикции


Ние имаме в екипа си доказани специалисти в международните търговски отношения. С тяхна помощ, Вие можете да откриете фирма със седалище в друга страна или българска структура, оперираща на международните пазари. Тази категория услуги включва регистрация на фирми в офшорни зони, както и учредяване на смесени международни компании в рамките на ЕС или извън границите на общността.


Абонаментни счетоводни услуги и консултации


Благодарение на голям екип от експерт-счетоводители, ние можем да Ви предложим пълен набор услуги, свързани със счетоводната отчетност, подходящи както за физически лица, така и за фирми от различен тип. Този род услуги могат да бъдат както еднократни, така и абонаментни с включено изготвяне на годишни данъчни декларации, публикуване на ГФО и др.

Прочети

Регистрация на фирма в България


Фирма БГ предлага регистрация на Вашата фирма или откриване на нейно представителство (клон) в България. Ние ще Ви консултираме и ще определим спрямо Вашите икономически потребности най-оптималната по българското законодателство правноорганизационна форма на Вашето дружество. Изготвяме дружествените договори, представляваме Ви в процедурата по регистрация на търговското дружество, откриваме фирмени банкови сметки в избрана от Вас банка, подаваме заявление до данъчните власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС, осигуряваме подходящо седалище за Вашата фирма.

ПрочетиКакви права и задължения имат съдружниците в ООД/ЕООД?


Когато учредявате дружество с ограничена отговорност, освен с основни елементи каквито са съдържанието на дружествения договор, законоустановения минимум на капитала, избора на управител, трябва да сте запознати и с правата и задълженията на съдружниците в ООД.

Правата можем да разделим основно на индивидуални и колективни. Ще разгледаме първо индивидуалните, които се поделят на имуществени и неимуществени.

ПрочетиПроцедура по публикуване на ГФО


Законът за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия до 30 Септември да изготвят и публикуват Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг субекти, които не са осъществявали дейност през отчетния период, са задължени до 30 Юни да публикуват декларация.

Кои са задължени да публикуват Годишен финансов отчет (ГФО)?Задължени да обявят годишните си финансови отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (ЕАД, АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД). Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Отчетите на тези дружества се публикуват в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание. Юридическите лица с нестопанска цел обявяват годишните си финансови отчети в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Прочети


Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър - 60 лв. - с включени такси.


Офис София

гр. София, ул. Сан Стефано № 23 А, ет. 2, ап. 4; телефон: 0876 305 244, 0877 998 987; E-mail: office@firmabg.net
Copyright © 2014-2024 FirmaBG