logo

Какви са правомощията и отговорностите на съдружник в ООД?


Всяко капиталово дружество от типа ООД се създава от поне двама съдружници със заложени по закон права и задължения. Привилегиите и обвързаностите на всеки от тях се простират в рамките на дяловото им участие в дружествения капитал, т.е. двамата собственици на дружеството нямат равнопоставеност в рамките на компанията, освен ако не притежават равен дял от капитала на фирмата.

 

Отговорности и задължения

 

Като собственик на част от капитала на дружеството, съдружникът има не само права, но и редица отговорности и задължения. Те могат да бъдат финансови, управленчески и организационни, като тези, разгледани по-долу.

 

Задължение за внасяне на паричния еквивалент на капиталовия дял или на друг актив, съответстващ на паричната му стойност. За всяка направена дялова вноска съдружникът получава удостоверение. Вноската може да бъде парична или непарична, например недвижимо имущество, чиято стойност отговаря на размера на дяловете в капитала на дружеството. В този случай стойността на непаричната вноска се определя от независими вещи лица, натоварени с тази задача от Агенция по вписванията.

 

Като съсобственик на дружеството, съдружникът поема отговорността да подпомага работата на дружеството, бранейки неговите интереси. Задължение на всеки съдружник е да следва решенията, взети на Общото събрание, като при неизпълнение на тази обвързаност е възможно изключване с решение на ОС, за което се предоставя писмено уведомление.

 

Всеки съдружник в ООД може да бъде задължен да направи допълнителна парична вноска с цел покриване на дружествени загуби или при моментна нужда от допълнителни средства. Съдружник, който се е противопоставил на това решение чрез гласуване, е освободен от задължението да довнася средства към капитала. В този случай, собственикът на дяловете има правото в едномесечен срок да преустанови участието си в дружеството.

 

Правомощия в рамките на ООД

 

Правомощията на всеки съдружник биват колективни и персонални, като персоналните се делят на имуществени и неимуществени. Ето и какво включват тези правомощия:

 

- Имуществени правомощия

 

Всеки съдружник в ООД има права върху финансовите дивиденти и по-конкретно, разполага с привилегията да получава процент от реализираната от дружеството печалба, равняващ се на дяловото му участие в капитала. При преустановяване на участие, съдружникът е в правото си да получи паричната себестойност на своя дял. Това е валидно и при ликвидация на капиталови дружества, след като са удовлетворени претенциите на кредиторите.

 

- Неимуществени правомощия

 

Всеки съдружник е неизменна част от управлението на дружеството с гарантирани правомощия в това отношение. Той има правото да присъства на общото събрание и да участва във вземането на решенията, включително в приемането на дружествения договор, годишните отчети и баланси и т.н. Съдружниците имат правото да бъдат назначавани за управители, да дават съгласие за приемане на нови съдружници, да прехвърлят дружествени дялове, да участват в решенията по промяна на капитала, да получават информация за хода на дружествената дейност и да свикват общото събрание заедно с други съдружници, чието дялово участие е над 1/10 от капитала.

Правомощията на съдружниците се простират до дяловото им участие в дружествения капитал, включително правото на глас в Общото събрание. Законът дава правото на съдружник да предяви претенции пред Окръжния съд по седалище на управление при вземане на решения, противоречащи на закона или устава на дружеството.