logo

Обявяване на ГФО


Изготвянето на Годишен финансов отчет (ГФО) и публикуването му в Търговския регистър е задължение на голяма част от фирмите, регистрирани в България. Всички икономически структури са задължени да поддържат изрядна счетоводна отчетност и с малки изключения да обявяват резултатите от годишния баланс в системата на Tърговския регистър или да ги публикуват в определени икономически издания или интернет страници.

 

Кои от фирмите подлежат на задължително обявяване на финансовите си отчети?

 

По правило фирмите, вписани в Търговския регистър, подлежат на задължението да обявяват там и своите отчети за предходната финансова година. Това задължение е в сила за всички видове капиталови и персонални дружества. Изключения правят част от едноличните търговци и предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Фирмите ЕТ, освободени от задължението да обявяват финансовия си баланс трябва да не са осъществявали дейност през отчетния период или да отговарят на най-малко две от следните условия:

 

 • Балансовата стойност на активите им не бива да надхвърля 2 млн. лева към 31-ви декември на предходната отчетна година;
 • Чистият приход от търговски операции в рамките на изтеклата година да не превишава 4 млн. лева;
 • Броят на наетите служители през разглеждания период да е средно до 50 души.

 

Задължението за публикуване на ГФО не е в сила и за компаниите, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия без дейност през изтеклата финансова година. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година, както следва:

 

 • в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - за всички търговци по смисъла на Търговския закон и за юридическите лица с нестопанска цел;
 • чрез икономическо издание или чрез интернет – за останалите предприятия.

 

Сроковете за публикуване на ГФО са различни от срока за подаване на декларация за неактивност. Публикуването на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади следва да се извърши от различните структури до 30 септември на следващата календарна година. Така например, едноличните търговци, дружествата с ограничена отговорност, всички останали търговци, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия публикуват ГФО до 30 септември на следваща календарна година.

 

Начините за публикуване на ГФО са също чрез Търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чрез икономическо издание или чрез интернет в зависимост от задължения субект.

 

Кои предприятия се считат за неосъществявали дейност?

 

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

 

 • през отчетния период не са извършвали някоя от следните сделки – покупка на стоки или други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг;
 • през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 • не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
 • не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Кой е отговорен за изготвянето на ГФО?   

 

Финансовите отчети за изтеклата календарна година не могат да бъдат изготвени от собствениците на предприятията. Те се правят от собствен счетоводен отдел или счетоводна кантора, като за фирмите, подлежащи на независим финансов одит, е в сила задължението същите да бъдат проверени от лицензиран одитор преди да бъдат обявени. Това са:

 

 • Малките предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
  • балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
  • нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
  • средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
 • Средните и големите предприятия;
 • Предприятията от обществен интерес;
 • Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • Акционерните и командитни дружества с акции;
 • Дружествата, емитиращи ценни книжа на стоковата борса;
 • Дружествата със специфичен предмет на дейност - застрахователни компании, кредитни институции, фондове за социално осигуряване, инвестиционни дружества и др.;
 • Юридическите лица с нестопанска цел, чиято балансова стойност на активите надхвърля 1 млн. лева, размерът на приходите им от стопанска и от нестопанска дейност надвишава 2 млн. лева или сумата от финансиранията им (включително неусвоените) надвишава 1 млн. лева.

 

Как се публикува ГФО?

 

Възможностите за публикуване на ГФО са две – на място в клон на Търговския регистър с подаване на заявление Г2 или по електронен път, като за целта е нужен електронен подпис. Държавната такса за тази процедура е 40 лв. при подаване на място и 20 лв. при електронно подаване на заявлението.

 

Лицата, ангажирани с тази дейност са:

 

 • Управител;
 • Съставител – с нотариално заверено пълномощно;
 • Доверено лице (адвокат) - с обикновено пълномощно.

 

Заявлението, с което се публикува ГФО, следва да бъде придружено от допълнителни документи, спрямо правния статут на фирмата, като: протокол от Общото събрание, на което е приет отчета, протокол на едноличния собственик при едноличните дружества, както и от декларация за действителност на заявените обстоятелства и документ за платена държавна такса. Когато документите се входират от пълномощник се прилага и декларация, потвърждаваща, че документите произхождат от подписалите се в тях лица. В този случай се представя и пълномощното.