logo

Регистрация на всички видове фирми


Основна дейност на ФИРМА БГ е регистрирането на фирми, независимо от правната им форма, както и откриването на клонове на чуждестранни компании в нашата страна. Важна част от работата на нашата кантора е предоставянето на юридически и финансови консултации, които целят да помогнат за избора на най-подходящата правна форма на структурата, както и за нейната финансова политика. Консултациите със специалист са разработени, така че да покрият нуждите на абсолютно всеки клиент.

 

В какво се състои нашата дейност при регистрирането на фирми?

 

Каквато и да е правната форма на Вашата фирма, ние Ви предлагаме една комплексна услуга, покриваща всички аспекти от вписването на структурата в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в това число подготовка на необходимите документи и фактически действия по регистрацията, като:

 

 • Подготовка на дружествени договори и учредителни актове;
 • Откриване на набирателни и разплащателни банкови сметки;
 • Подаване на заявления до НАП за номера и регистрации;
 • Осигуряване на седалище на дружеството;
 • Запазване на име на фирмата и регистриране на същото;
 • Обработка на фирмени документи за международни компании и фирми, опериращи извън страната с превеждане на съответния език;
 • Получаване на актуално състояние – със заверка на превода и апостил за чуждестранни търговци и български фирми, участващи на международните пазари;
 • Представляване пред нотариус при нужда от нотариални заверки.

 

Важна част от същата комплексна услуга е регистрирането на търговски марки, както и изготвянето на фирмени сайтове и отличителни знаци на отделните компании. В ценовия пакет са включени също изработване на визитни картички и фирмен печат при желание от страна на клиента.

Фирмите, подлежащи на вписване у нас могат да имат различна правна форма.  Юридическият статут на една фирма се определя на база нейната дейност, брой на собствениците, наличие на акционери и най-вече спрямо желанието на нашите клиенти. Консултацията с експерт цели именно това - да се избере статутът, който е най-подходящ за всяка отделна структура.

 

Кои са видовете фирми, опериращи в страната и какви са техните особености?

 

За да Ви помогнем да изберете правния статут на Вашата структура, тук ще посочим видовете фирми, подлежащи на регистриране в нашата страна, както и характерните особености за всяка от тях. Това са:

 

Персонални дружества

 

Те биват събирателни и командитни. Характерно при тях е, че няма ограничения за размера на вноските, липсва управителен орган, а отговорността на съдружниците е солидарна и неограничена или солидарна и ограничена.

 

Капиталови дружества

 

Особеното при тях е минималният размер на капитала, необходим за регистрация, както и условието за наличие на управителен орган. Отговорността на съдружниците в тях е ограничена в рамките на дружествения капитал, без същите да отговарят с личното си имущество. Капиталови дружества са:

 • Дружествата с ограничена отговорност и Едноличните дружества с ограничена отговорност (ООД/ЕООД);
 • Акционерните дружества и Едноличните акционерни дружества (АД/ЕАД);
 • Командитните дружества с акции (КДА).

 

Събирателни дружества (СД)

 

Типично за този тип дружества е, че се учредяват от 2-е или повече лица, които отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Всеки съдружник има право да управлява дружеството, като управлението може да се възложи с дружествения договор на един или няколко от съдружниците или на друго лице.

 

Командитни дружества (КД)

 

Учредява се между най-малко две лица с договор за извършване на търговски операции под обща фирма. При тази правна форма един или повече от съдружниците са неограничено и по равно отговорни за дружествените задължения, докато останалите носят отговорност в рамките на уговорената вноска. Първоначалното имущество на този тип дружества се формира от вноските на всички съдружници, но управленческите и представителни функции са поверени на тези с неограничена отговорност.

 

Дружества с ограничена отговорност (ООД)

 

Учредяват се от най-малко двама съдружници, като капиталът се формира от вноските на всеки от тях. Вноските могат да бъдат равни или в различен размер. Отговорността на всеки от съдружниците в този тип дружества се ограничава до размера на дяловете в капитала. Правата върху печалбата се формират отново на база дяловата вноска в капитала. Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Органи на дружеството са общо събрание на съдружниците и управител/управители. Управителят може да не е съдружник.

 

Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД)

 

Създават се с учредителен акт на едноличния собственик на капитала, който може да бъде пълнолетно физическо или юридическо лице. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание.

 

Акционерни дружества (АД)

 

Учредяването се извършва от две или повече физически или юридически лица, а дружественият капитал е разделен на акции. При този тип дружества има изискване за минимален капитал от 50 000 лв., а отговорността към кредиторите е в рамките на фирменото имущество. Управлението се осъществява по едностепенна или двустепенна система, като управителни органи могат да бъдат както следва:

 

 • Съвет на директорите;
 • Надзорен и управителен съвет.

 

Акционерите участват в общото събрание. Акциите могат да бъдат поименни, на преносител и привилегировани, като поименните биват налични и безналични.

 

Еднолични акционерни дружества (ЕАД)

 

Учредяват се от едно физическо или юридическо лице, което е и едноличен собственик на дружествения капитал. Управлението се осъществява също по едностепенна или двустепенна система. При този тип дружества, собственикът на капитала решава въпросите, които са от компетентността на общото събрание.

 

Командитни дружества с акции (КДА)

 

Учредяват се посредством договор между съдружници с ограничена и неограничена отговорност, като броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима. За вноските на първите се издават акции. Органи на дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите, който е съставен от неограничено отговорните съдружници. Право на глас в общото събрание имат ограничено отговорните съдружници. При КДА има изискване за минимален размер на капитала от 50 000 лв.