logo

Регистрация на фирми ЕООД/ООД – цениУточнение:


 • Фирмите, избрали да използват абонаментни счетоводни услуги ползват отстъпка от 50 лв. от цената за регистриране;
 • Визитките, включени в общата цена са едностранно отпечатани и със стандартна визия;
 • При нужда от допълнителна изработка на лого и дизайн, цената подлежи на договаряне;
 • *При изработка на фирмен уеб сайт, клиентът предоставя информация за публикуване.


Цена за регистриране на нова фирма


Може да свалите файл с предоставяните от нас услуги и техните цени тук

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯЦЕНА *** Отстъпка при сключен договор за счетоводствоОБЩО
Регистрация на ЕООД/ООД

**Остъпката се приспада от възнаграждението за счетоводно обслужване.

Промоцията важи за гр. София и гр. Пловдив.
210 лв.-50 лв.

-20 лв. печат
140 лв.
Регистрация на ЕТ115 лв.115 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик българско ЮЛ320 лв.320 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно ФЛ346 лв.346 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно ЮЛ500 лв.500 лв.
Регистрация на адрес на управление50 лв.50 лв.
Регистрация по ДДС80 лв.80 лв.
ДРУГИ УСЛУГИ
Заличаване на ЕТ150 лв.150 лв.
Ликвидация на ЕООД/ООД /включва обявяване на покана до кредиторите/260 лв.260 лв.
Заличаване на ЕООД/ООД180 лв.180 лв.


*Включени хонорар и държавни такси

**Отстъпката е за сметка на възнаграждението за счетоводно обслужване

Капиталът на дружеството трябва да е най-малко 2 лв.

Нотариалната такса е в размер от 6 лв. за всяка заверка

За търговските дружества не се изисква процедура по данъчно регистриране. Такава се извършва по служебен път въз основа на данните от Търговския регистър.

Фирмен печат се изготвя след регистрацията, като цените за тази услуга стартират от 15 лв.

На всички фирми се предоставя безплатна счетоводна консултация преди или след вписването в Търговския регистър.

Държавните такси са добавени към цената за регистриране


Важни детайли, свързани с регистрация на фирми от типа ЕООД/ООД:


Всяко новоучредено дружество с ограничена отговорност трябва да има набирателна сметка, в която се внася дружественият капитал. Според закона той не може да бъде по-малък от 2 лв. Само пълнолетни лица (над 18 години) могат да учредяват или да бъдат собственици на капиталови дружества. Същото изискване важи и при назначаването на управител, когато лицето е различно от собственика/съдружниците.

Броят на собствениците на дружествения капитал определя правната форма на дружеството. При ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, докато при ООД най-малко двама съдружници с равен или различен брой капиталови дялове учредяват дружеството. При учредяването на ООД в дружествения договор се посочва и начинът на управление, както следва:

 • Заедно;
 • Поотделно;
 • Заедно и поотделно.


Името на дружеството не трябва да бъде използвано от друга фирма, вписана в Търговския регистър. За целта следва да се направи проверка в Търговския регистър или да се използва процедурата "Запазване на фирма", за която се дължи държавна такса в размер на 40 лв. Името на дружеството се изписва единствено на кирилица, а на латиница - само по изрично настояване на клиента.

В заявлението, с което се входират документите за регистрация, задължително се посочват адрес на управление и седалище на дружеството. При промяна в това обстоятелство, същото следва да се впише в Търговския регистър с отделна процедура. Задължително условие е адресът на управление на фирмата да бъде на територията на България.


Допълнителни такси:


Таксите, които се заплащат допълнително са:

 • Нотариална такса за заверка на съгласието за управление и образеца от подписа на собственика/съдружниците/управителя – в зависимост от конкретния случай;
 • Банкови такси за откриване на набирателна сметка на дружеството.

Срокът за вписване на капиталово дружество е до 2 работни дни при коректно изготвени и подадени документи. При установени неточности, от Търговския регистър връщат документите с указния за коригиране на неточните данни. В зависимост от предмета на дейност на новоучреденото дружество и размера на облагаемия оборот, може да се наложи регистрация по ДДС. Фирма БГ има готовност да се заеме незабавно и с тази процедура.


Регистрация на фирма – специализирана комплексна услуга


ФИРМА БГ има дългогодишен опит в процедурата, позната като "Регистрация на фирма", като тук говорим за регистрация на всички видове стопански структури, независимо от техния правен статут, включително вписване на фирми, възнамеряващи да оперират на международните пазари. Макар и поставени в една обща рамка, създаването на фирми с регламентирани от закона права и задължения, не е лесна задача.


Всяка структура, в зависимост от юридическия си статут, се вписва в Търговския регистър по различен начин и по-конкретно чрез изпълнение на посочените в закона стъпки и процедури. Самите документи, необходими за регистриране на фирма, са различни, а тяхното изготвяне е свързано с отлично познаване на материята, с каквото може да се похвали само професионалист в областта на Търговското право.


Ние предлагаме регистрация на фирма на достъпна цена, като държим да уточним, че това е една внимателно разработена услуга, покриваща всички аспекти от строго регламентираната процедура. Използвайки термина "фирма", ние визираме както малките търговци, така и големите производствени предприятия и финансови институции. Отделяме специално внимание при регистрацията на фирми от типа ЕТ и със същата отговорност подхождаме към регистрацията на нова фирма със статут на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или друг вид търговско дружество.


Специфични особености при регистрация на ЕООД


Ние можем да Ви предложим регистрация на ЕООД на много разумна цена, като в нея са включени не само нашите услуги, но и всички дължими държавни такси. Допълнително ще се наложи да доплатите само нотариална такса за заверка на подпис и банковите такси за откриване на набирателна сметка. Всички останали дейности се покриват от сумата, която заплащате за комплексна услуга.


При регистриране на ЕООД има едно ключово условие – Вие трябва да желаете да бъдете едноличен собственик на своята фирма. Разбира се, винаги съществува възможност да се регистрирате като едноличен търговец, като при това процедурата е значително по-облекчена и евтина, но при този вид фирми съществува едно съществено неудобство – Вие, като собственик, носите отговорност с цялото си имущество – лично и фирмено. При едноличните търговски дружества, финансовата отговорност се ограничава само до размера на дружественото имущество.


За регистрация на фирма ЕООД е необходим учредителен акт, подписан от едноличния собственик, който обикновено се явява и управител на дружеството. В него се съдържат основните данни за фирмата – име, седалище и адрес на управление, лични данни и адресна регистрация на собственика, предмет на дейност, размер на капитала и др. Необходимите документи за регистрация на ЕООД се подготвят изцяло от нашия екип, включително заявлението, с което те се входират в системата на Търговския регистър. При желание от Ваша страна, можем да подадем заявка за регистрация по електронен път, с което ще Ви спестим ценни средства и време.


Законови изисквания при регистрация на ООД


Можем да Ви съдействаме за регистрация на ООД на цена, която напълно ще отговори на Вашите изисквания. Професионалната намеса на специалист, запознат с процедурите по учредяване на този вид капиталови дружества, е от ключово значение за успешното реализиране на вписването. Предвид големия брой стъпки и сложността на необходимите документи, Ви съветваме да не подхождате безотговорно към тази задача.


Основно изискване за регистриране на ООД е наличието на поне двама вносители на дружествения капитал. Няма изискване дяловите вноски на съдружниците да бъдат еднакви, но от размера на капиталовото участие на всеки от тях зависи в каква степен те ще участват в управлението на дружеството и какви ще бъдат дяловете им от печалбата, които им се полагат по право.


Дружеството с ограничена отговорност се учредява с решение, прието на общото събрание на съдружниците, от което се изготвя протокол, съдържащ дневния ред и взетите на него решения. На събранието се подписва и дружествен договор, както и съгласие за приемане на управление, когато един или повече съдружници поемат функцията управител. Решението за назначаване на управител, когато той е външно лице отново се взема със съгласието на собствениците на капитала.

За регистрация на ООД е необходимо откриване на набирателна сметка на дружеството, в която се внася дружественият капитал. Минималният размер на капитала по закон е 2 лв., а когато е по-висок, се внася най-малко 70% от неговата стойност. Платежното нареждане, с което се внася капитала, се добавя към останалите документи, с които фирмата се вписва в Търговския регистър. Тук отново е налице възможност за подаване на документите по електронен път, при което таксата отново се намалява наполовина.


Регистрация на ЕТ – документи и процедури


Процедурата по регистрация на фирма ЕТ е облекчена, но въпреки това е възможно да възникнат обстоятелства, които да забавят и затруднят вписването. Ние извършваме регистрация на ЕТ на цена, която е много по-ниска, отколкото предполагате. Затова Ви съветваме да не се впускате в авантюра, която може да постави стартирането на Вашата търговска дейност в много неизгодна позиция.


Документите, необходими за вписване на ЕТ са:

 • Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличния търговец;
 • Декларации за липса на законови ограничения за упражняване на търговска дейност като ЕТ;
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства;
 • Нотариално заверен образец от подписа (спесимен).


За регистрация на ЕТ е необходимо заявителят на вписването да е самият търговец. Той трябва да отговаря на посочените в закона изисквания, а именно да бъде пълнолетно лице, да не е обявен или в производство по обявяване в несъстоятелност, да е с постоянен адрес в България и да няма сериозни психични заболявания. Името на фирмата трябва да съдържа трите имена на търговеца без съкращения и да не се използва от вече вписана фирма. За регистрация на фирмата Ви е нужна само добра бизнес идея и доверен партньор, на който винаги можете да разчитате.
arrowЗадължени ли сме да представяме Удостоверение за актуално състояние?


arrow Регистрация на фирми в България


arrow Какви права и задължения имат съдружниците в ООД/ЕООД?


arrow Процедура по публикуване на ГФО