logoУдостоверение за актуално състояние – задължени ли сме да предоставяме такова?


Голям брой от държавните и административни институции продължават да изискват от търговците документ за актуално състояние, когато същите отправят искане за справки, регистрации и всякакъв вид обществени услуги, предоставяни от тях. Доколко това е необходимо и дори законно обаче? Следващият текст има за цел да Ви информира какви са Вашите права като регистриран търговец.

 

Какво е ЕИК?

 

Със създаването на единен регистър към Агенция по вписванията, всички досега действащи фирми бяха задължени да преминат процедура по пререгистрация към Търговския регистър. Регистрацията на нови фирми също вече е сред правомощията на тази институция. С нейното сформиране се целеше създаване на единна информационна система, съдържаща данните и обстоятелствата, свързани с всички, регистрирани в страната фирми, така че да отпадне нуждата от предоставяне на допълнителна информация, касаеща състоянието им към конкретния момент.

Всяка фирма с вписването си в Търговския регистър получава единен идентификационен код (ЕИК), под който фирмата фигурира в единната база данни на Агенция по вписванията. Този код позволява на всяка институция да получи достъп до необходимите данни за всеки отделен търговец. Информацията, относно всяка фирма е публична и всяко лице, административен орган или финансова институция може да направи необходимата справка.

ЕИК на Вашата фирма е единственото, което следва да предоставите на институциите, когато ползвате техните услуги. Това правило е установено със специални текстове в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в които се казва, че издаването на единен идентификационен код е задължително за всички регистрирани търговци (български и чуждестранни), както и за техните клонове.

В част от текстовете се казва също, че кодът остава актуален от регистрирането до заличаването на фирмата от регистъра на Агенция по вписванията, както и че на всички органи с обществена функция се забранява да изискват от търговците документ за актуално състояние, при предоставен ЕИК, с цел доказване на обстоятелства и актове, вписани в единния информационен регистър.

Текстовете на закона, съдържащи гореспоменатата информация са чл. 23, ал. 1, 4 и 6.

Тази забрана важи както за държавните институции, така и за общинската администрация и лицата, натоварени с упражняването на публична функция, в това число организации, предоставящи обществени услуги и финансови институции като банки, кредитни компании и др.

 

Как да реагираме при поискано Удостоверение за актуално състояние?

 

Когато ползваме услуга, предоставена от обществен или частен орган, ние като собственик или управител на фирма сме длъжни да предоставим единствено ЕИК, чрез който да може да се събере изискуемата информация.

След предоставяне на фирмения ЕИК, нито една частна или държавна институция няма правото да изисква допълнителни документи, доказващи обстоятелства или актове, вписани в Търговския регистър. Следователно, ние като страна в това действие имаме пълното право да откажем предоставянето на други документи, включително Удостоверение за актуално състояние.

С посочените по-горе текстове на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се цели облекчаване работата на търговците. Целта е да се спести на бизнеса време и финансов ресурс, които до преди това бяха грубо разхищавани от административни, финансови и обществени институции. Отказвайки да предоставим поисканата от служителите на съответните органи информация, можем да се позовем на посочените в този материал текстове на закона.

Желателно е да поискаме писмен отказ за предоставяне на услуга от служителя, който неоснователно е поискал предоставяне на допълнителни документи. Това ни позволява да защитим своите права, а служителят следва да понесе административно и парично наказание по чл. 40, ал. 5 от закона, посочващ, че длъжностни лица, действащи в нарушение на чл. 23, ал. 6, подлежат на парична санкция в размер от 100 до 500 лв.