logo

Регистрация на фирма в БългарияРегистрация на фирма в България от 150 евро – бърза процедура, кратки срокове, дистанционен достъп, ниски данъци, малки разходи.Регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от физическо лице от ЕС:


 • Необходимо е копие на личната карта на лицето;
 • Двуезичен превод на учредителните документи;
 • Задължителна заверка на някои документи в българското посолство или от местен нотариус.

Регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от физическо лице от страна извън ЕС:


 • Необходимо е копие на паспорта на лицето;
 • Двуезичен превод на учредителните документи;
 • Задължителна заверка на някои документи в българското посолство или от местен нотариус.

Регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от чуждестранно юридическо лице:


 • Актуално състояние/ Извлечение от регистъра на държавата, където е регистрирано юридическото лице;
 • Копие от учредителните документи на чуждестранното юридическо лице;
 • Решение на представляващите юридическото лице да регистрират фирма в България;
 • Необходимо е поставяне на апостил на чуждестранните документи;
 • Превод и легализация в България.

Регистрация на ЕООД/ООД – минимален капитал 2 лв. (1 EUR), задължителен адрес в България, уникално име на фирмата.


Регистрация на АД/ЕАД:


 • Минимален капитал 50 000 лв. (25 000 EUR);
 • Поименни акции или акции на приносител;
 • Необходимо е участието на минимум 3 лица в ръководен орган.


Предоставяме адрес за фирмата (виртуален офис), консултиране при избор на вида на фирмата, възможност за дистанционна регистрация.

Вписване на фирмата в 2-дневен срок в Търговския регистър.


След получаване на ЕИК - откриване на банкова сметка (е-банкиране) и ДДС регистрация.

Предлагаме счетоводно и правно обслужване на Вашата фирма, продажба на дялове, прехвърляне на търговско предприятие и др.

Регистрация на търговско представителство – предпоставка за получаване на Виза Д и разрешение за пребиваване.Ние ще Ви сътрудничим при започването на Вашия бизнес в България чрез:


 • Изготвяне на учредителните документи в двуезична форма – български и английски език (друг език по Ваш избор);
 • Предоставяне на адрес на територията на България;
 • Всички необходими консултации и придружаване до банка и нотариус;
 • Поръчка на фирмен печат;
 • Откриване на разплащателна банкова сметка;
 • Подаване на заявление за регистрация по ДДС.

Нашите базови цени са следните:


 • Регистрация на фирма от физическо лице – 150 EUR;
 • Адрес на фирмата в България – 90 EUR;
 • Дистанционна регистрация – 100 EUR;
 • Дистанционно откриване на банкова сметка с интернет банкиране – 150 EUR.

Нашият екип има опит в областта на:


 • Регистрация на фирми – Дружество с ограничена отговорност, Еднолично дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество, други видове дружества по българското и европейското законодателство;
 • Промени в обстоятелствата на фирми – прехвърляне на дялове, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала и др.;
 • Готови фирми, номинални услуги;
 • Търговски представителства и клонове на чуждестранни търговци;
 • Европейски дружества (Societas Europaea);
 • Прехвърляне на бизнес от една държава в друга;
 • Регистрация на фирми в други юрисдикции и офшорни зони;
 • Проучване на фирми и Due Diligence;
 • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации;
 • Откриване на банкова сметка с онлайн банкиране;
 • Счетоводни услуги и консултации;
 • Данъчно планиране, представителство и защита;
 • Имиграционни услуги – разрешения за пребиваване и гражданство;
 • Юридически услуги и консултации;
 • Защита на интелектуалната собственост, общи условия за ползване, регистрация на търговски марки;
 • Криейтив и уеб дизайн, SEO услуги.


Основни предимства:


 • България е член на ЕС и НАТО;
 • Макроикономическа и финансова стабилност:
  • реален ръст на БВП;
  • намаляваща инфлация;
  • намаляващо ниво на безработица;
  • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR;
  • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции;
 • Най-благоприятни данъци в ЕС:
  • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица;
  • 10% данък върху личните доходи;
  • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места;
  • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения;
  • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност;
  • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС);
 • Стратегическа географска локация, осигуряваща достъп до ключови пазари – Европа, ОНД, Турция, Близък Изток, Северна Африка.


Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър - 60 лв. - с включени такси.